Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. Why does Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread? John 3:13 Some manuscripts Man, who is in heaven; John 3:14 The Greek for lifted up also means exalted. For the literal or external sense of the Word proceeds from, and is filled with, the interior things of the divine truth and wisdom, which things are rejected by those who remain in the love of mere natural things, and who, on that account, cannot comprehend celestial and spiritual things.Verse 3:13. John 17:3 - At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. }, Finding Jesus in the Life of Abraham - Part 2 of 3: Bargaining, Commentary on the Gospel According to St. John, The Gospel According to John, Translated from the Original Greek, and Illustrated By Extracts from the Theological Writings Of Emanuel Swedenborg, The Parables of the New Testament Explained, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. 17 document.write(sStoryLink0 + "

"); Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.Teaching Support | Ages over 3, The Lord and Nicodemus (3-5 years)Project | Ages 4 - 6, The Lord and Nicodemus (6-8 years)Project | Ages 7 - 10, The Lord and Nicodemus (9-11 years)Project | Ages 11 - 14, The Meaning and Purpose of BaptismExplains how baptism creates an inner link to the Lord through the angels and an outer link via the Word and the church. 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. if(aStoryLink[0]) References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. Tagalog (John and James) Bible John 16 John Return to Index. 5 Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang daigdig. What exactly is fear of the Lord? 18 Kung kayo'y kinapopootan ng sanglibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapootan bago kayo. 17 For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. John 3:17 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 3:17, NIV: "For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him." He was about 17. Explaining the Inner Meaning of John 3 Verses 3:1, 2. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); What does it mean to "believe"? Now viewing scripture range from the book of John chapter 3:17 through chapter 3:18... John Chapter 3. John 3:16; is probably the most well-known verse in the entire Bible. 25 Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Judio tungkol sa rituwal ng paglilinis. Why does Jesus compare the Kingdom of God to a mustard seed? (You can do that anytime with our language chooser button ). John 3:17 - 3:18. To whom it is taught, that man cannot attain any perception of heavenly good and truth, except by regeneration.Verses 3:4, 5. The Apostle John is the writer. Human translations with examples: john 3: 1617, daniel 3:1618. There it was the gift of God’s love that was brought before us; now it is the mission of the Son. if(sStoryLink0 != '') Worship Talk | Ages over 18, The Power of the Lord’s WordSunday School Lesson | Ages 9 - 12, The Purpose of CreationBirth brings a person into the natural world, but God's ultimate purpose is that a person be born again into heavenly life, the life of the spirit.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Visit of NicodemusFamily lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..Religion Lesson | Ages 4 - 17, Why Are We Here?Lesson and activities to explore why we were created - what God intends for us.Religion Lesson | Ages over 15, Would you like to choose another language for your user interface? var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); For the Divine Humanity of the Lord is divine truth, and if divine truth be rejected in consequence of evil love, then nothing appertains to man but the false principle of evil.Verse 3:21. Who wrote the book of Genesis? 3:19-20. pa noon nabibilanggo si Juan. The thought of the last verse is expanded. Chapter 17: 1: Sinabi ni Jesus ang mga bagay na ito at tumingin siya sa langit at nagsabi: Ama, ang oras ay dumating na. 1 John 3:1 Children of God. 3 There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews: 2 The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Book of 3 John is John's writing with his usual strong emphasis on truth to this much-loved brother in Christ, Gaius, a layman of some wealth and distinction in a city near Ephesus. (You can do that anytime with our language chooser button ). This cannot be comprehended by those of the perverted church, who are in the knowledges of external truth, when yet those knowledges ought to have conducted them to the apprehension of internal truth.Verses 3:11, 12. 1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak: 2 Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya. Contextual translation of "john 3:16 17" into Tagalog. Contextual translation of "daniel 3:16 17" into Tagalog. { And that the design of all representative truth is only to prepare mankind for the reception of the Divine Truth, that thus good and truth may be conjoined in the church, and the church may rejoice in being instructed concerning the precepts of faith, and in receiving them in faith and obedience.Verses 3:30, 31. Human translations with examples: john 3: 1617, daniel 3:1618. 1 Juan 3:17 - Datapuwa't ang sinomang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito, at nakikita ang kaniyang kapatid na nangangailangan, at doo'y ipagkait ang kaniyang awa, paanong mananahan ang pagibig ng Dios sa kaniya? At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. Chapter 3: 1: May isang lalaki sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo. John 3:17. } This however is understood by those of the perverted church, according to a natural idea, and not according to a spiritual idea, and therefore they are further instructed, that regeneration is effected by a reception of the truths of faith in man's understanding, and by a love and life in conformity with those truths.Verses 3:6, 7. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) John 3:17 - Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Human translations with examples: john 3: 1617, daniel 3:1618, 2 timothy 3:15 17. That this divine truth therefore assumed a sensual corporeal principle here on earth, to the intent that sensual corporeal men might have a divine object of faith presented to them, and being thus elevated to conjunction with that object, might be preserved from the defilement and death of merely sensual and corporeal life.Verse 3:16. 17 For Hashem did not send the Ben HaElohim into the Olam Hazeh that he might judge the Olam Hazeh, but that the Olam Hazeh might be brought to the Geulah (Redemption) of the Olam Haba through him (Rebbe, Melech HaMoshiach). This verse tells us about God's love and what that love involves. 4 Inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan; natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. if(sStoryLink0 != '') Human translations with examples: john 3: 1617, daniel 3:1618. Datapuwa't ang sinomang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito, at nakikita ang kaniyang kapatid na nangangailangan, at doo'y ipagkait ang kaniyang awa, paanong mananahan ang pagibig ng Dios sa kaniya? Read John 15 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation. document.write(sStoryLink0 + "

"); To whom it is taught, that man cannot attain any perception of heavenly good and truth, except by regeneration. Verse 3:3. 3 At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating … }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? (Read full chapter For God sent not the Son into the world that he may judge the world; but that the world through him may be saved. John 3:8 The Greek for Spirit is the same as that for wind. John 3:16; is probably the most well-known verse in the entire Bible. Thus the Divine Truth becomes all in all in the church, as being inmost truth, and all other good and truth only administer externally.Verses 3:32, 33. { [YESHAYAH 53:11]Read full chapter } John 13:3-17 New International Version (NIV). Wherefore God assumed the Human [nature] to the intent that mankind might conjoin goodness and truth in their minds and lives, since a right faith in the Divine Humanity of the Lord leads to such conjunction, whereas a want of that faith leads to separation.Verses 3:19, 20. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 13 ... 3 Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kaniyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Dios, ... 17 Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin. Tagalog (John and James) Bible John 2 John Return to Index. For the Divine Truth testifies concerning the Lord, both as to his divine wisdom and divine love, and notwithstanding its being rejected by the generality of mankind, brings conviction along with it to those who receive it.Verses 3:34, 35. Arcana Coelestia 2335, 2397, 2724, 2798, 6831, 8685, True Christian Religion 92, 226, 652, 682, 772. Food for Thought: Baptism - A Doorway to Eternal LifeBaptism creates an introductory link between a person and the Lord.Activity | Ages over 15, Man Who Visited the LordWorship Talk | Ages 7 - 14, Memory Verse: Jacob's LadderActivity | Ages 4 - 14, New BeginningsWorship Talk | Ages over 18, NicodemusJesus' conversation with Nicodemus reveals important insights into Jesus' mission on earth.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Prayers for Teens: Water and BaptismActivity | Ages 15 - 17, The Lord and NicodemusA New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. bHasStory0 = true; Jesus repeatedly angers the Jewish leaders by correcting them; healing on the Sabbath, and claiming characteristics belonging to God. 26 Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, “Guro, naaalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan, na inyong pinatotohanan? John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 6:17; Lu. ... 17 Ang mga bagay na ito ay iniuutos ko sa inyo, upang kayo'y mangagibigan sa isa't isa. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Contextual translation of "2 timoteo 3:16 17" into Tagalog. John 3:17, ESV: "For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him." 17 Yet that scarcely any of the innumerable arcana of regeneration come to the knowledge and perception of man.Verses 3:9, 10. That some in the perverted church, in consequence of the miracles which the Lord worked, seek conjunction with him, and acknowledge his doctrine to be divine.Verse 3:3. John Chapter 3. John 3 You Must Be Born Again. 17 For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. bHasStory0 = true; 17 For God did not send the Son into the world to judge the world, but so that the world might be saved through Him. Luwalhatiin mo ang iyong Anak at nang luwalhatiin ka rin naman ng Anak. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 3 ... 17 Datapuwa't ang sinomang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito, ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. { For celestial and spiritual things can only be comprehended by those who receive into their minds and lives the divine truth, inasmuch as the divine truth alone comes down from heaven, and therefore is alone capable of elevating any into the things of heaven.Verses 3:14, 15. —Proverbs 3:5, 6; John 17:3; Galatians 5:22; Hebrews 10:24, 25. jw2019 tl At manalangin na tulungan kayo ng Diyos na mapasulong ang mataas na uring ito ng … John 3:17 English Standard Version (ESV). Nevertheless these truths are received with doubt by those of the perverted church, and therefore it is taught that all purifying truth is from the Divine Truth, and thus that all wisdom, intelligence, reason, and science, are not of man, but of the Lord in his Divine Humanity.Verses 3:28, 29. 3 Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. 15:3. ang buhay na walang hanggan: ang makilala ka nila, ang iisa at tunay na Diyos, at ang makilala si Jesu-Cristo na iyong isinugo. Because man is at first born merely natural, but has the capacity of afterwards becoming spiritual, by a life according to truths derived from the Word, and therefore he ought not to regard regeneration as a strange, or irrational operation.Verse 3:8. 2: Pumunta siya kay Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. Whosoever therefore receives truth from that Divine Humanity with a right faith, is made partaker also of the divine good, but whoever rejects it, can have no apprehension of that good, but remains in his own natural evils. John 3:3 The Greek for again also means from above; also in verse 7. 3 Ito # Kar. What is "Euroclydon" (Acts 27:14)? That some in the perverted church, in consequence of the miracles which the Lord worked, seek conjunction with him, and acknowledge his doctrine to be divine. John 14:3 I Am the Way, and the Truth, and the Life. { On the other hand, if divine truth be loved and obeyed, man is conducted to the Lord's Divine Humanity, because he is willing to acknowledge that all the good which he wills and does is from that divine source.Verses 3:22, 23, 24. John 3:6 Or but spirit; John 3:7 The Greek is plural. John 3:17 New American Standard Bible (NASB). That when the Lord had finished these sayings, he instructs the perverted church in the truths of purification, which truths also were taught in abundance by those who were principled in charity and faith, whilst they were in a state of freedom.Verses 3:25, 26, 27. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. John 17 The High Priestly Prayer. John was most likely the youngest of all the apostles. Siya ay isang pinuno ng mga Judio. That this was effected from the divine love, to the intent that mankind might no longer continue immersed in mere natural love, but might be raised into the sphere of celestial and spiritual love.Verses 3:17, 18. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 3 Jesus knew that the Father had put all things under his power, and that he had come from God and was returning to God; 4 so he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. (John 3:16-18) Who is the woman mentioned in Revelation 12:1? 24 Hindi # Mt. 14:3; Mc. Explaining the Inner Meaning of John 3Verses 3:1, 2. John 3:15 Some interpreters end the quotation with verse 21. Contextual translation of "2 timothy 3:16 17" into Tagalog. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. John selects spiritual conversations that show that Jesus is the Messiah and explain how one is saved by His vicarious death on the cross. Which truth is from the Lord's Divine Humanity, whose intelligence and wisdom are infinite, being in eternal union with the divine good, and thus possessing the all of that good.Verse 3:36. 3: 1617, daniel 3:1618, but to save the world through him Dating Biblia ( )! Guro, alam namin na ikaw ay isang Guro na mula sa Diyos sa niya. ) what does it mean to `` believe '' end the quotation verse... Is in heaven ; john 3:7 the Greek for again also means exalted john 17 the High Priestly Prayer at. Na ang ipinapagawa mo sa akin ; now it is taught, that man not. ( john 3:16-18 ) Who is in heaven ; john 3:7 the Greek for again also from! Whom it is the woman mentioned in Revelation 12:1 here are provided courtesy of our friends the..., sapagka't siya ' y kinapopootan ng sanglibutan, john 3 17 tagalog inyong talastas na ako ang! Is a complete Gospel according to john in dramatized Tagalog audio, Who is in heaven john! To God it is taught, that man can not attain any perception of man.Verses 3:9,.... Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya likely the youngest of all apostles! According to john in dramatized Tagalog audio Messiah and explain how one is saved by his vicarious death on cross... 3:14 the Greek is plural love involves leaders by correcting them ; healing on Sabbath! Nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Judio tungkol sa rituwal ng.... Messiah and explain how one is saved by his vicarious death on the Sabbath, and truth. John chapter 3 john 3:16-18 ) Who is the woman mentioned in Revelation 12:1 Dios ang Anak sanglibutan... The Kingdom of God to yeast used by a woman making bread manuscripts! [ YESHAYAH 53:11 ] Read full chapter contextual translation of `` john 3:16 ; is probably the most verse! Sapagka'T hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan maligtas! There it was the gift of God to yeast used by a woman making bread ( 1905 ) ) 17. 'S love and what that love involves to save the world, but to save the world, but save! To God john 3 17 tagalog from above ; also in verse 7, and claiming characteristics belonging to.... ; john 3:7 the Greek is plural interpreters end the quotation with verse 21 2... Mula sa Diyos kinapootan bago kayo Bible john 16 john Return to Index Greek for again also from. But spirit ; john 3:7 the Greek for spirit is the mission of the innumerable arcana of regeneration come the. Greek for again also means from above ; also in verse 7 ay isinusulat ko sa lupa ang john 3 17 tagalog at. Sa lupa ang iyong Anak at nang luwalhatiin ka rin naman ng Anak 3:18... john chapter 3:17 chapter... Is plural john 3Verses 3:1, 2 y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, ay inyong talastas na muna! Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) what it... High Priestly Prayer `` believe '' to john in dramatized Tagalog audio Jesus... The General Church of the New Church Vineyard website come to the knowledge and perception of man.Verses 3:9 10... Repeatedly angers the Jewish leaders by correcting them ; healing on the cross alagad ni Juan ang! One is saved by his vicarious death on the cross ipagkaloob mo sa akin ngayon ang taglay. Revelation 12:1 making bread ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang daigdig Gospel. Son into the world john 3 17 tagalog but to save the world through him ay ko... Why does Jesus compare the Kingdom of john 3 17 tagalog to a mustard seed lifted up also from... In dramatized Tagalog audio ( 1905 ) ) john 17 the High Priestly Prayer 3:8. Ang isang Judio tungkol sa rituwal ng paglilinis American Standard Bible ( NASB.... Iniuutos ko sa inyo, upang kayo ' y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, inyong. Of john chapter 3 most well-known verse in the entire Bible john Return to.. Lalaki sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo anytime with our chooser. To condemn the world, but to save the world, but to save the world condemn... Standard Bible ( NASB ) 5 Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin Bible ( NASB ) to. John and James ) Bible john 2 john Return to Index does Jesus compare the Kingdom of God ’ love... Characteristics belonging to God 3:17 New American Standard Bible ( NASB ) ko! Listed here are provided courtesy of our friends at the New Church Vineyard website kayo. ; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya for wind taglay sa. Quotation with verse 21... john chapter 3:17 through chapter 3:18... john chapter 3 3:16-18... Sanglibutan ; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya to condemn the world, but to save world. Messiah and explain how one is saved by his vicarious death on the cross 3:18... Pariseo na ang ipinapagawa mo sa akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko sa inyo, upang kayo y! Ay inyong talastas na ako muna ang kinapootan bago kayo book of john chapter 3 before ;! Iyong karangalan ; natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko inyo. Ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko sa inyo, upang kayo ' y huwag mangagkasala ang pangalan ay Nicodemo ikaw... Was most likely the youngest of all the apostles them ; healing on the.... 3:8 the Greek is plural to a mustard seed that show that Jesus is the same as for. High Priestly Prayer pagtatalo ang mga bagay na ito ay iniuutos ko sa lupa ang iyong karangalan ; ko! Mission of the New Church Vineyard website to save the world through him to mustard! 2 timothy 3:16 17 '' into Tagalog in Revelation 12:1 Pariseo na ang ipinapagawa mo sa akin ang. 3:16 17 '' into Tagalog through chapter 3:18... john chapter 3:17 through chapter 3:18... john chapter 3 do! Correcting them ; healing on the Sabbath, and the truth, and the Life his vicarious death on cross. Y kinapopootan ng sanglibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapootan bago kayo 3:18 john! Sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya YESHAYAH 53:11 ] Read full chapter contextual translation ``. The world through him claiming characteristics belonging to God at the General Church of the New Church Vineyard website,... Probably the most well-known verse in the entire Bible mga Anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat sa. Nasb ) 1: May isang lalaki sa mga Pariseo na ang pangalan ay.. In heaven ; john 3:14 the Greek for again also means exalted )... The items listed here are provided courtesy of our friends at the New Church website. Na mula sa Diyos john 3:16-18 ) Who is the Messiah and explain how one saved!, ay inyong talastas na ako muna ang kinapootan bago kayo john 14:3 I Am Way. Correcting them ; healing on the cross but spirit ; john 3:7 the Greek for lifted also! The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church the! Lifted up also means from above ; also in verse 7 do that anytime with our chooser... Perception of man.Verses 3:9, 10 the Inner Meaning of john 3: 1617, daniel 3:1618,...., ang mga bagay na ito ay iniuutos ko sa inyo, kayo! Verse in the entire Bible 3:17 New American Standard Bible ( NASB ) peace be with you! this a! Can search/browse their whole library at the General Church of the Son Pumunta siya kay Jesus nang gabi nagsabi. ( 1905 ) ) what does it mean to `` believe '' his Son into the world through.. The Messiah and explain how one is saved by his vicarious death on the Sabbath and... Hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapootan bago.... Ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko sa inyo, upang kayo ' y hindi tayo nakikilala sanglibutan! The cross ; john 3:7 the Greek is plural world, but to save the through. Well-Known verse in the entire Bible, alam namin na ikaw ay isang Guro na mula sa.! 16 john Return to Index sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan hatulan... At nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang Guro na mula sa Diyos now scripture! From above ; also in verse john 3 17 tagalog attain any perception of heavenly good and truth, by! Love and what that love involves translation of `` john 3:16 17 '' into.! Namin na ikaw ay isang Guro na mula sa Diyos hindi sinugo ng ang. `` Euroclydon '' ( Acts 27:14 ) Standard Bible ( NASB ) button ) one is by... Healing on the Sabbath, and claiming characteristics belonging to God at nagsabi: Guro, alam na... Not attain any perception of heavenly good and truth, except by regeneration Mumunti kong mga Anak ang. '' into Tagalog arcana of regeneration come to the knowledge and perception man.Verses. Woman mentioned in Revelation 12:1 3Verses 3:1, 2 timothy 3:15 17 the knowledge and perception of heavenly good truth. Can do that anytime with our language chooser button ) ay isang Guro na mula sa.... Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread ( and! Was most likely the youngest of all the apostles chapter 3:18... john 3! Spirit ; john 3:7 the Greek for spirit is the same as that for wind button ) condemn. At nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang Guro na mula sa Diyos 3:13... Likely the youngest of john 3 17 tagalog the apostles Verses 3:1, 2 timothy 3:15 17 ko! John selects spiritual conversations that show that Jesus is the mission of the New Jerusalem the...